MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Pembekal/kontraktor/pendeposit/kakitangan menerima bayaran (sekiranya dokumen lengkap & sempurna)

14 hari

95%

2.

Penghantaran penyata tahunan kepada Jabatan Audit Negara

Tidak lewat dari bulan April tahun berikutnya selepas dibentangkan di Mesyuarat Majlis

100%

3. Penghantaran anggaran tahunan yang telah diluluskan oleh Majlis kepada Pihak Berkuasa Negeri mengikut tempoh yang ditetapkan Bulan November 100%

 

BAHAGIAN HASIL

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan bil cukai taksiran kepada pemilik-pemilik

Bulan Januari dan Julai setiap tahun

100%

2.

Memastikan resit rasmi dikeluarkan kepada pelanggan

Pada hari yang sama kutipan diterima

100%