MENU

Untuk makluman, berdasarkan Peraturan 9, Bahagian III, Peraturan-peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015, mana-mana orang atau badan yang mempunyai kewajipan atau bertanggungjawab di bawah Bahagian IV Akta untuk mengenggarakan dan menguruskan mana-mana bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama, hendaklah dalam masa sembilan puluh hari dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta atau dalam apa-apa lanjutan masa yang diberikan oleh Pesuruhjaya, menguntukkan unit syer bagi setiap petak mengikut formula yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta dalam Borang 3.

Sila klik pautan di bawah untuk muat turun dokumen.

Harap maklum.