MENU

Tarikh: 8 - 10 Mei 2023
Tempat: Hotel Travelodge, Ipoh Perak
Perunding: Nexagate

Menerangkan dengan lebih terperinci mengenai pengauditan dan penerangan yang mendalam mengenai standard MS ISO/IEC 27001:2013 kepada Juruaudit Dalam.

Mempelajari teknik dan kaedah mengaudit secara lebih sistematik dan menjurus kepada standard ISO.

Memahami peranan dan tanggungjawab juruaudit dalam serta perancangan perjalanan audit dalam ISMS

Peserta: Ketua Juruaudit Dalam ISMS, Timbalan Ketua Juruaudit Dalam ISMS, Juruaudit Dalam ISMS, Wakil Pelaksana ISMS dan urus setia dari Unit Perancangan Korporat Dan Perhubungan Awam MPKj

audit dalam isms